Vid den extra bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) (nedan ”Morphic”) den 10 januari 2013 kl. 14:00 beslutades att Morphic byter firma och verksamhet och blir holdingbolag för fastighetskoncernen Amasten Bostäder AB.

Stämman beslutade i enlighet med samtliga framlagda förslag, enligt i huvudsak följande:

  • Morphic genomför en minskning av reservfonden med 10 700 000 kronor för täckning av förlust.
  • Morphic genomför en sammanläggning av aktier genom att varje hundratal (100) aktier slås samman till en (1) aktie.
  • Morphic genomför en riktad nyemission av högst 714 286 B-aktier till kurs om 7 kronor per aktie.
  • Morphic genomför en minskning av aktiekapitalet med 10 798 500 kronor utan indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna genom utdelning av Morphics helägda dotterbolag Cell Impact AB.
  • Bolaget förvärvar samtliga aktier i Amasten Bostäder AB genom en apportemission.
  • Till nya styrelseledamöter valdes Thomas Melin, Daniel Andersson, Mattias Klintemar, John Hamilton och Gert Persson. Jan Rynning kvarstår som styrelseordförande. Henrik Bonde och Kåre Gilstring lämnade styrelsen.
  • Morphic genomför ändringar i bolagsordningen beträffande firma, säte, verksamhet, aktiekapital samt aktier för anpassning av bolaget till den nya verksamheten.

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, avgående VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

eller

Thomas Melin, VD och huvudägare i Amasten Bostäder
[email protected] + 46 20 210 575

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.