På den extra bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) torsdagen den 1 februari 2007 fattades beslut i enlighet med styrelsens förslag om:

* att öka bolagets aktiekapital med högst 449 981,80 SEK, genom nyemission av högst 11 249 545 aktier, varav högst 840 000 aktier av serie A samt högst 11 249 545 aktier av serie B. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att för varje tiotal befintliga aktier teckna en ny aktie. Aktieägare vilka äger A-aktier äger rätt att välja att teckna aktier av serie A eller B. Aktieägare vilka äger B-aktier äger rätt att teckna aktier av serie B. Teckningskursen skall vara 10 SEK per aktie. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara den 9 februari 2007. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 19 februari – 9 mars 2007. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen skall besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt, varvid aktier i första hand skall fördelas mellan de aktietecknare som var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen.

* att öka bolagets aktiekapital med högst 120 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier av serie B till en teckningskurs av 11 kronor per aktie. Nyemissionen skall ske utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och vänder sig till större privata och institutionella placerare. Såsom tidigare meddelats har Morphic avtalet med Östersjöstiftelsen om att Östersjöstiftelsen skall teckna hela den riktade nyemissionen och vederlagsfritt garantera 33 Mkr i företrädesemissionen.

Göteborg 2007-02-01