På extra bolagsstämma i Morphic Technologies AB (publ) torsdagen den 1 juni 2006 fattades beslut om:

* att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag.

* att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma besluta om en eller flera nyemissioner enligt styrelsens förslag publicerat i kallelsen. Bemyndigandet medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 400.000 kronor genom emission av högst 10.000.000 nya B-aktier. Bemyndigandet innefattar rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 13 kap 1 § andra stycket 2c aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 13 kap 5 § punkten 6 ABL. Styrelsens skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli nödvändigt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya industriella och institutionella investerare. Vid kontantemission skall emissionskursen bestämmas utifrån marknadsvärdet för bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas.

* att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma besluta om en eller flera nyemissioner av B-aktier och/eller emissioner av teckningsoptioner. Bemyndigandet medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 132.000 kronor genom emission eller nyteckning av högst 3.300.000 nya B-aktier. Bemyndigandet innefattar rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 13 kap 1 § andra stycket 2c aktiebolagslagen (ABL). Styrelsens skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram för hela personalen i koncernen. Styrelsen anser det vara förenligt med företagets bästa att skapa ett incitamentsprogram som ökar motivation och förståelse för företagets målsättningar. Emissionskurs skall bestämmas utifrån marknadsvärdet vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas.

Göteborg 2006-06-02