På extra bolagsstämma i Morphic Technologies AB (publ) onsdagen den 20 april 2005 fattades beslut om att godkänna nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt styrelsens förslag från den 15 mars 2005.

Stämmans beslöt att godkänna styrelsens beslut den 15 mars 2005 att öka bolagets aktiekapital med högst 560 774,68 kronor genom emission av högst 14 019 367 nya B-aktier, envar aktie om nominellt 0,04 kronor. Företrädesrätt skall tillkomma aktieägarna. Styrelsen äga dock föreskriva att aktie som ej tecknas med företrädesrätt fördelas, inom ramen för emissionens belopp, enligt styrelsens bestämmande.

Aktieägarna i Morphic kommer erbjudas att teckna en ny aktie för varje tidigare femtal. Det innebär att bolaget tillförs 35 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Pengarna skall användas för investering i ytterligare kapacitet i dotterbolaget Cell Impact för produktion av flödesplattor för bränsleceller.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 4 maj, 2005 och teckningstid är beslutad att ske under perioden den 16 maj till den 10 juni. Prospekt med teckningsförfarande samt handel med teckningsrätter kommer att administreras av Thenberg & Kinde Fondkommission AB.

Göteborg 2005-04-20
Styrelsen