SSM Holding AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma där beslut om en utökad och ny styrelse, styrelsearvode och extra utdelning antogs.

Den extra bolagsstämman antog att antalet styrelseledamöter utökas upp till sex personer.

Till nya styrelseledamöter valdes Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Sjöstrand samt Jonas Wikström, därtill omvaldes Anders Janson. Anders Janson omvaldes även till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna Peri Kuldkepp och Christofer Sjöstrand avböjde omval.

Den extra bolagsstämman beslutade om årligt styrelsearvode motsvarande 230 000 kronor till styrelsens ordförande samt 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Stämman antog även en extra utdelning med 39,87 kronor per aktie, eller totalt 12 000 870 kronor.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.00 CET den 20 september 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jansson
Styrelseordförande
Telefon: 076-771 92 00
E-post: [email protected]