Vid extra bolagsstämma i Amasten Holding AB (publ) fattades idag huvudsakligen beslut om två olika bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A mot betalning med apportegendom.

Enligt det första bemyndigandet, som avser förestående fastighetsförvärv, får bolagets aktiekapital och antalet aktier högst ökas med ett belopp om 55 000 000 kronor respektive antal om 55 000 000 stamaktier av serie A.

Enligt det andra bemyndigandet, som avser eventuella framtida fastighetsförvärv, för bolagets aktiekapital och antalet aktier högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Det andra bemyndigandet gäller fristående från det första bemyndigandet och utökar således styrelsens möjlighet att fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A.

Såväl det första som det andra bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Denna information lämnades till publicering kl. 17.00 tisdagen den 23 juni 2015.
 

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se