Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av nio ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 150 000 kronor på årsbasis och att ersättning till de vid extra bolagsstämman valda ledamöterna ska utgå för tiden från extra bolagsstämman till slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, nyvälja Bengt Kjell och Jakob Pettersson till ordinarie styrelseledamöter.

Bengt Kjell är född 1954 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Bengt Kjell har stor erfarenhet från både operativa ledande befattningar och styrelser i noterade bolag, bland annat som vd för Handel och Industri och som vice vd för Industrivärden.

Jakob Pettersson är född 1986 och har en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Jakob Pettersson har erfarenhet från investeringar i retailbolag samt fastigheter och arbetar idag på ICA-handlarnas Förbund med ansvar för ägarstyrning och kapitalförvaltning.

Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i september 2019

Styrelsen


Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl. 17.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till 80 procent av bostäder, resterande ytor avser kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]