Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ) höll extra bolagsstämma den 7 december 2018 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Godkännande av styrelsens förslag om konvertibelprogram för anställda
Stämman beslutade om genomförande av ett konvertibelprogram för anställda genom utgivande av ett konvertibelt lån om sammanlagt nominellt högst 12 000 000 kronor omfattande högst 240 st konvertibler à 50 000 kr st. Emissionen riktar sig till samtliga anställda i Amasten koncernen förutom de som ingår i koncernens ledningsgrupp.

Konvertering av konvertibler till stamaktier A till konverteringskursen 6,3 kr per aktie kan äga rum varje år från och med år 2019 och fram till och med år 2022 under konverteringsperioden 20 november fram till och med den 10 december. Konvertiblerna löper med en fast årlig ränta om 4,5 %.

Godkännande av bolagets förvärv av fastighetsbolag samt beslut om genomförande av kvittningsemission
Stämman beslutade att godkänna bolagets förvärv av Fastighets AB Vätten 1 och Riki Properties AB från säljaren Sterner Stenhus Förvaltning AB, vilket bolag kontrolleras av styrelseledamoten Elias Georgiadis.

Stämman beslutade att genomföra en kvittningsemission omfattande högst 2 000 000 nya stamaktier A riktat till säljaren, Sterner Stenhus Förvaltning AB, med rätt för säljaren att betala för aktierna genom kvittning mot utestående reversfordran intill tecknat belopp till teckningskursen 5,25 kronor per aktie.

Amasten Fastighets AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 7 december 2018 kl. 10.45 CET.

__________________________________________________________________
Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors- och butiks- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se