Vid den extra bolagsstämman i Amasten Fastighets AB (publ) idag, den 26 januari 2022, valdes en ny styrelse och ny styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och valde Ilija Batljan, Eva-Lotta Stridh och Oscar Lekander till nya styrelseledamöter med Ilija Batljan som ny styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma. 

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till den tillträdande styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att den vid stämman avgående styrelsen ska erhålla fullt arvode för mandattiden enligt det beslut om arvode som fattades vid årsstämman 2021 samt att de avgående styrelseledamöterna Anneli Lindblom, Magnus Bakke, Kristina Sawjani och Peter Wågström ska erhålla ett extra arvode om 25 000 kronor vardera. Det extra arvodet är avsett att kompensera för insatser inom ramen för uppdragen i den oberoende budkommittén med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s (”SBB”) pågående budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten.

Den extra bolagsstämman sammankallades på begäran av aktieägaren SBB.  

Amasten utser ny VD

Efter den extra bolagsstämman har den tillträdande styrelsen i Amasten hållit ett konstituerande styrelsemöte. Vid styrelsemötet fattades beslut om byte av verkställande direktör varvid Lars Thagesson efterträder Mikael Rånes som verkställande direktör med omedelbar verkan. Styrelsen i Amasten beslutade vidare att entlediga Mattias Lundgren som vice verkställande direktör.  

Ovanstående förändringar görs med anledning av SBB:s pågående budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten, varigenom SBB kontrollerar minst 97,5 procent av aktierna i Amasten, och den godkända avnoteringen av Amastens aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market den 4 februari 2022.
 

Vid frågor, vänligen kontakta: Johan Bergman, IR, Tel: +46 (0)70-354 80 35, [email protected]