Vid den extra bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) måndagen den 3 mars 2008 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa ett nytt optionsprogram.

Optionsprogrammet innebär att Bolaget kan ställa ut högst 4 500 000 optioner. Optionerna kan ges ut i två serier, personaloptioner och s k syntetiska optioner. Styrelsen skall besluta om fördelningen av antalet optioner mellan de två serierna.

Varje personaloption ger rätt att under perioden 1 mars–31 maj 2013 förvärva en ny B-aktie till en kurs motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Morphics B-aktie under perioden 4–17 mars 2008. Varje syntetisk option ger rätt till ett kontant belopp motsvarande mellanskillnaden mellan lösenkursen (som är densamma som för personaloptionen) och den volymvägda genomsnittskursen för Morphics B-aktie under perioden 15–31 maj 2013.

Till säkerställande av bolagets förpliktelser avseende utställda optioner och skyldighet att betala sociala avgifter beslutades om emission till ett helägt dotterbolag av 6 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie på motsvarande villkor som de optioner som ställs ut till de anställda.

Rätten att utnyttja optionerna skall vara förenad med ett prestationsvillkor kopplat till koncernens omsättning och rörelsemarginal. Rätt att utnyttja optioner föreligger om koncernens omsättning under kalenderåret 2012 uppgår till minst 3 miljarder SEK med en rörelsemarginal om minst 10 procent. För att prestationsvillkoret skall vara till fullo uppfyllt – innebärande en rätt att få utnyttja samtliga tilldelade optioner – skall koncernens omsättning under kalenderåret 2012 uppgå till minst 10 miljarder SEK med en rörelsemarginal om minst 15 procent.

Tilldelning av optioner skall ske vederlagsfritt till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernbolag och intressebolag i Sverige och utomlands, med beaktande av bland annat den anställdes lönenivå, erfarenhet och position inom företaget. Bolagets koncernchef föreslås tilldelas 1 000 000 optioner.
Om samtliga 6 0000 00 teckningsoptioner ges ut och utnyttjas för teckning av 6 000 000 aktier inom ramen för optionsprogrammet kommer de nyemitterade aktierna att motsvara ca 3,8 procent av aktiekapitalet.

Ytterligare information finns i stämmohandlingarna, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.morphic.se.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, informationschef, Morphic Technologies AB
tel: 070-676 7393, e-mail: [email protected]