Vid dagens extra bolagsstämma i Morphic Technologies AB beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen:

(i) att före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, varvid aktieägare med A-aktier skall äga rätt att teckna A-aktier och aktieägare med B-aktier skall äga rätt att teckna B-aktier. Därutöver skall teckning med subsidiär företrädesrätt kunna ske i enlighet med bolagsordningen; och

(ii) att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier utan företrädesrätt för aktieägarna med betalning genom kvittning. Bemyndigandet skall endast få användas för betalning av garantiarvode i nyemission.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: 070-676 7393, e-mail: [email protected]