Vid extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) den 24 juni 2019 fattades följande beslut.

Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier och c) bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning

Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra ett inlösenerbjudande, i vilket Bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran. Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade stamaktier av serie D genom kvittning.

Bolagsstämman beslutade som del härav, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 17 525,10 kr genom indragning av högst 175 251 preferensaktier. Minskningen av aktiekapitalet genomförs i syfte att genomföra en återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på Bolaget. För varje inlöst preferensaktie ska betalas en inlösenfordran på Bolaget om nominellt 644 kronor.

Bolagsstämman beslutade vidare, som del härav och i enlighet med styrelsens förslag, om ytterligare ett minskningsbeslut, likalydande beslutet ovan, för att möjliggöra förlängning av anmälningsperioden utan att försena registrering och likvidredovisning av anmälningar som inkommit under den initiala anmälningsperioden.

Bolagsstämman beslutade slutligen, som del härav och i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 3 505 020 stamaktier av serie D i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 350 502 kronor, till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning av inlösenfordran. Nyemission enligt ovan ska ske till en teckningskurs om 32,2 kronor per stamaktie av serie D.

Beslut om ändring av bolagsordningen 

Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning varigenom avsnitt 1, avsnitt 6, avsnitt 7 och avsnitt 11 i bolagsordningen, ”Firma”, Styrelse och revisorer”, ”Kallelse till bolagsstämma” samt ”Avstämningsförbehåll” ändras vad avser (i) beteckningen firma till företagsnamn, (ii) antalet tillåtna suppleanter, (iii) tiden för kallelse till annan extra bolagsstämma, dvs. där fråga om ändring av bolagsordningen inte kommer att behandlas, samt (iv) laghänvisning avseende kontoföring av finansiella instrument.

Stockholm den 24 juni 2019

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15:47 den 24 juni 2019.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.