Vid extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget” eller ”SBB”) den 20 november 2018 fattades följande beslut.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, och bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra ett inlösenerbjudande, i vilket Bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran. Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade stamaktier av serie D genom kvittning.

Bolagsstämman beslutade som del härav, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 33 320,50 kr genom indragning av högst 333 205 preferensaktier. Minskningen av aktiekapitalet genomförs i syfte att genomföra en återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på Bolaget. För varje inlöst preferensaktie ska betalas en inlösenfordran på Bolaget om nominellt 620 kronor.

Bolagsstämman beslutade som del härav även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 6 664 100 stamaktier av serie D i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 666 410 kronor, till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning av inlösenfordran. Nyemission enligt ovan ska ske till en teckningskurs om 31 kronor per stamaktie av serie D.

Stockholm den 20 november 2018

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2018 kl. 11:25 CET.