Vid extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget” eller ”SBB”) den 5 november 2018 fattades följande beslut.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen vilket i huvudsak innebär att Bolaget inför ett nytt aktieslag, stamaktier av serie D.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier av serie D

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier av serie D, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än vad som ryms inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, för anskaffning av rörelsekapital och för att öka flexibiliteten beträffande Bolagets egna kapital och därmed optimering av kapitalstrukturen.

Stockholm den 5 november 2018

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 15:25 CET.