Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och med stöd av bolagsordningen att minska bolagets aktiekapital genom inlösen av samtliga utestående preferensaktier. Som avstämningsdag för inlösen fastställdes den 23 april 2021.

Stämman beslutade slutligen i enlighet med styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras.

Protokoll från den extra bolagsstämman läggs ut på bolagets webbplats, www.sbbnorden.com, inom två veckor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 12:55 CET.