Aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) samlades tisdagen den 17 mars 2020 i Stockholm för en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler, att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av 3 625 aktier i Fastighets-aktiebolaget Älvsjö Quarters AB till Clear Real Estate Holding AB samt att godkänna styrelsens beslut om ingående av samarbetsavtal med Masugnen 1 Fastighets AB.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission om högst 157 010 168 SEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen innebär att SSM:s aktiekapital ökas med högst 19 626 271 SEK genom utgivande av högst 19 626 271 aktier.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:2).

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 19 mars 2020. Teckning ska ske under perioden från och med 23 mars 2020 till och med 6 april 2020. Teckningskursen är 8,0 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför SSM 157 010 168 SEK före emissionskostnader.

Beslut om emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Godkännande av överlåtelse av aktier till Clear Real Estate Holding AB
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av 3 625 aktier i Fastighets-aktiebolaget Älvsjö Quarters AB till Clear Real Estate Holding AB, motsvarande hälften av samtliga aktier i Fastighetsaktiebolaget Älvsjö Quarters AB. Köpeskillingen för aktierna i Fastighetsaktiebolaget Älvsjö Quarters AB är baserad på ett överenskommet marknadsvärde på tomträtten Stockholm Herrgården 1 i Stockholms kommun om 66,0 MSEK.

Godkännande av samarbetsavtal med Masugnen 1 Fastighets AB
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om ingående av samarbetsavtal avseende markanvisning för del av fastigheten Masugnen 1 i Stockholms kommun med Masugnen 1 Fastighets AB. Som ersättning för överlåtelserna enligt samarbetsavtalet och SSM:s övriga åtaganden enligt avtalet ska Masugnen 1 Fastighets AB erlägga ersättning om 0,5 MSEK till SSM.

Fullständigt beslutsunderlag
Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt på SSMs webbplats, www.ssmlivinggroup.se.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

 
Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av december 2019 fanns 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com