Vid extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) fattades idag beslut om ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Den extra bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om optionsprogram för omkring fem (5) ledningspersoner i Amasten Fastighets AB (publ). Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag som är skyldigt att vidareöverlåta dem till deltagarna i programmet. Beslutet i enlighet med styrelsens förslag innebär att högst 15 000 000 teckningsoptioner kan emitteras i dotterbolaget. Vid ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med 15 000 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget tillkommer ledningspersoner i bolaget med rätt för bolagets verkställande direktör att förvärva högst 5 000 000 teckningsoptioner, Bolagets CFO att förvärva högst 4 000 000 teckningsoptioner samt för övriga medlemmar i koncernledningen och andra nyckelpersoner att förvärva högst 2 000 000 teckningsoptioner vardera i Incitamentsprogram 2017/2020. Teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 17 oktober 2017 till och med den 20 oktober 2017. Styrelsens äger rätt att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget under perioden 26 oktober 2020 fram till och med den 2 november 2020, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning. Teckningskursen per aktie ska vara 5,25 kronor, avrundat till helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogrammet 2017/2020 kan upp till 15 000 000 stamaktier av serie A (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar cirka nio (9) procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:30 den 16 oktober 2017.
___________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se