Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) torsdagen
den 28 oktober 2004 fattades beslut om:

· att fastställa resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

· att anta styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret enligt den fastställda balansräkningen.

· att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

· att styrelsearvode utgår med 50 000 kr för de av bolagsstämman valda
ledamöterna och 60 000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt
räkning.

· att välja omval av styrelseledamöter och revisor:
Peter Heidlund
Jan Alvén
Thomas Krishan
Kurt Dahlberg
Anette Myrheim
Anders Brännström
Thomas Widstrand
Inger Carlsson, revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

· Stämman beslöt ändra bolagsordningen genom att höja aktiekapitalets
gränser till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

· Stämman beslöt att ändra bolagsordningen genom att införa en
frivillig konverteringsklausul för aktie av serie A samt att gränsen
för antal aktier av serie B höjs till ett antal av högst 190 000 000 st.

· Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästkommande ordinarie
bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet
skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt
enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om
apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL.
Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att
aktiekapitalet ökas med högst 400 000 kronor, genom utgivande av
sammanlagt 10 000 000 aktier av serie B.

Göteborg 2004-11-03
Styrelsen

MORPHIC TECHNOLOGIES AB (PUBL)
Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg, Sweden
phone: +46 31-775 4620, fax: +46 31-7759061
e-mail: [email protected], web: www.morphic.se
Org. Nr. SE556580252601

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT00080/wkr0001.pdf