Kommuniké från ordinarie bolagsstämma samt information om förändring i
styrelse och ledning

På ordinarie bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) torsdagen
den 24 oktober 2002 fattades beslut om:
·att fastställa resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

·att anta styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret enligt den fastställda balansräkningen.

·att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

·att styrelsearvode utgår med 50.000 kr för de av bolagsstämman
valda ledamöterna och 60.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår
enligt räkning.

·att välja följande styrelseledamöter:

Peter Heidlund (omval)
Jan Alvén (omval)
Alf Björseth (omval)
Anette Myrheim (omval)
Anders Brännström (nyval)
Bengt Belfrage (nyval)

·att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie
bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet
skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt
enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om
apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL.
Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att
aktiekapitalet ökas med högst 400.000 kronor, genom utgivande av
sammanlagt 10.000.000 aktier av serie B.

·att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie
bolagsstämma besluta om en eller flera emission/er av skuldebrev
förenade med optionsrätt. Optionerna skall riktas till anställda eller
personer som rekryteras till bolagets verksamhet. Om styrelsen utnyttjar
sitt bemyndigande och beslutar om emission, skall överlåtelse till
anställda ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet innefattar
rätten att besluta om emission av maximalt 2.000.000 optionsrätter som
rätt till nyteckning av 2.000.000 B-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas
fullt ut och samtliga aktier utnyttjas för teckning av nyemitterade
aktier medför det att aktiekapitalet kan ökas med maximalt 80.000
kronor.

Förändring i styrelse och ledning
·På det konstituerande styrelsemötet i Morphic Technologies AB
(publ) torsdagen den 24 oktober 2002 fattades följande huvudsakliga
beslut:

·Styrelsen valde Bengt Belfrage till styrelsens ordförande

·Styrelsen utsåg Peter Heidlund till ny verkställande direktör

·Tidigare verkställande direktör Anders Dahlberg tillträder som
utvecklingschef och fortsätter sitt arbete i företagsledningen.

Göteborg 2002-10-24

Styrelsen

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00310/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00310/wkr0002.pdf