På ordinarie bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) torsdagen den 29 september 2005 fattades beslut om:

* att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

* att anta styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret enligt den fastställda balansräkningen.

* att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

* att styrelsearvode utgår med 60.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 120.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt räkning.

* att välja omval av styrelseledamöter:
Peter Heidlund
Jan Alvén
Thomas Krishan
Kurt Dahlberg
Anette Myrheim
Thomas Widstrand
samt nyval av Kjell Östergren som styrelseledamot

* Stämman beslöt ändra bolagsordningen genom att höja aktiekapitalets gränser till lägst 3 300 000 kronor och högst 13 200 000 kronor. Den höjda kapitalgränsen medför samtidigt ändring i § 5 där högsta antalet B-aktier ändras till 320 000 000 st.

* Stämman bemyndigande styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas med högst 1 000 000 kronor, genom utgivande av sammanlagt 25 000 000 aktier av serie B.

Göteborg 2005-09-30
Styrelsen