Korrigering av vissa jämförelsesiffror för perioden 1 januari – 30 juni 2015 i koncernens resultaträkning i delårsrapporten för Q2 2016.

I delårsrapporten för Q2 2016 som publicerades den 26 augusti 2016 redovisades i koncernens resultaträkning vissa felaktiga jämförelsesiffror för perioden 1 januari – 30 juni 2015 på sida 2 och 4 i rapporten.

Såsom tidigare meddelats har SSM omräknat vissa äldre finansiella rapporter med anledning av omklassificeringen av SSMs förvaltningsfastigheter till projektfastigheter under Q4 2015. Korrigeringen grundar sig i att jämförelsesiffrorna för perioden 1 januari – 30 juni 2015 som inkluderats i koncernens resultaträkning i delårsrapporten för Q2 2016 utgjorde de ej omräknade siffrorna enligt bolagets nya principer för klassificering.

Korrekta jämförelsesiffror för perioden 1 januari – 30 juni 2015, omräknade enligt bolagets nya principer för klassificering, följer av nedanstående tabell. En korrigerad version av delårsrapporten för Q2 2016 återfinns på bolagets webbplats.

Rapporterat i delårsrapporter
2015 H1 samt 2016 H1
Korrekta,
omräknade siffor
Differens
2015-01-01 2015-01-01
Tkr 2015-06-30 2015-06-30  
Nettoomsättning 235 506 235 506
Kostnad för produktion och förvaltning – 192 774 – 192 327 447
Bruttoresultat   42 732   43 179   447
Försäljnings- och administrationskostnader – 12 738 – 12 738
Resultatandel i joint ventures 12 253 12 253
Rörelseresultat 42 247 42 694 447
Finansiella intäkter 4 379 4 379
Finansiella kostnader – 10 854 – 8 397 2 457
Finansiella poster – netto – 6 475 – 4 018   2 457
Resultat före skatt 35 772 38 676 2 904
Inkomstskatt – 841 – 3 285 – 2 444
PERIODENS RESULTAT 34 931 35 391 460
Resultat hänförligt till      
Moderbolagets aktieägare 34 928 35 388 460
Innehav utan bestämmande inflytande 3 3
  34 931   35 391   460

  
För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]

  
Om SSM Holding AB (publ)

SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för
så många som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens urbana invånare – och ambitionen är att utveckla de mest populära bostäderna i urbana områden. Därför bygger SSM prisvärda bostäder för hushåll med en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter. Läs mer på:
https://www.ssmlivinggroup.com