• Nettoomsättning i koncernen Morphic för andra kvartalet 2012 uppgick till 2,5 mkr (33,3).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,4 mkr (-23,1).
  • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 1,7 mkr (-21,8).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 0,00 kr (-0,06).
  • Eget kapital uppgick per den sista juni 2012 till 23,7 mkr eller 0,07 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 76 procent.
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,6 mkr (-8,5).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 15,9 mkr (13,5).

Händelser under kvartalet

  • Morphic avyttrade Accagen och Exergy

Morphic har vederlagsfritt avyttrat Accagen och Exergy till ett schweiziskt investeringskonsortium. Exergy försattes i likvidation under november förra året då något seriöst bud aldrig erhölls. Nettotillgångarna i Exergy bedöms ha ett försäljningsvärde på ca 3 mkr för rätt köpare. Det har vidare funnits en garanti från moderbolaget till Accagen på knappa 3 mkr som Morphic reserverat för i tidigare bokslut. I uppgörelsen avyttras Exergy till samma konsortium och i gengäld försvinner moderbolagets garanti till Accagen i sin helhet senast den 31 augusti. 

  • Morphic säljer Aerodyn till Partnertech

Morphic har avyttrade dotterbolaget Aerodyn till Partnertech och redovisade en mindre reavinst. Moderbolagets kassa stärktes efter återbetalning av diverse koncerninterna lån med netto ca 15 mkr och ytterligare 1 mkr kommer att tillföras bolaget innan utgången av augusti som en del av uppgörelsen.

VD har ordet
Morphic har efter kvartalets avyttringar endast ett operativt bolag kvar, Cell Impact och totalt har koncernen numera endast sju anställda och således mycket låga omkostnader. Morphic är helt skuldfritt och har en stark finansiell ställning med stora skattemässiga underskott som potentiellt kan ha ett betydande värde för ett lönsamt företag.

Cell Impact arbetar vidare mot en större genombrottsorder och har ett antal olika spår de jobbar efter, men beslutsprocesserna hos kunderna är tyvärr långa. Som redan meddelats kommer Cell Impact att delas ut till aktieägarna, men själva utdelningsprocessen avvaktar vi med i syfte att spara kostnader för t ex en dubbelnotering, tills en tydlig strukturaffärskandidat har identifierats. Under juni har dock en ny styrelse för bolaget valts som aktivt skall arbeta för att stödja ledningen i affärsutvecklingen. Den nya styrelsen har en blandning av kompetenser inom teknik och affärsutveckling och består av Jan Rynning som Ordförande samt av Jan Alvén, Kjell Östergren och Tove Langlet.    

Som redan tidigare meddelats så utvärderar Morphics styrelse och VD aktivt olika strukturaffärer som vi bedömer skulle vara till gagn för aktieägarna i Morphic.

Karlskoga den 12 juli 2012

Mattias Klintemar VD och Koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknaden för offentliggörande den 13 juli 2012, cirka kl. 08:00.