• Morphickoncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 33,3 mkr (184,4) vilket är en minskning med 82 procent jämfört med samma period föregående år. Under andra kvartalet förra året resultatavräknades en större del av det så kallade Uljabuoudaprojektet vilket förklarar den stora nedgången mellan perioderna. 
  • Rörelseresultatet för kvartalet till uppgick till -23,1 mkr (-29,8).  
  • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -21,8 mkr (-30,4).  
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,06 kr (-0,09).  
  • Eget kapital uppgick per den sista juni 2011 till 81,0 mkr eller 0,22 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 42 procent.
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -8,5 mkr (45,7).  
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 13,5 mkr (80,7). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 7,4 mkr i spärrade medel


Detta är Morphic
Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom förnyelsebar energi, vindkraft och fartygspropulsion. Koncernen har drygt 80 anställda. Verksamheten bedrivs i tre länder – Sverige, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till drygt 20 000.

Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknaden för offentliggörande den 29 juli 2011, cirka kl. 08:00.