• Morphickoncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 36,9 mkr (13,8) vilket är en ökning med 167 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet för kvartalet till uppgick till -17,1 mkr (-33,9).
  • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -18,0 mkr (-35,5).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,05 kr (-0,10).
  • Eget kapital uppgick per den sista mars 2011 till 102,4 mkr eller 0,28 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 48 procent.
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -12,1 mkr (-74,4).
  •  På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 22,0 mkr (35,0). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 12,7 mkr i spärrade medel.

 

För ytterligare information kontakta:

Martin Valfridsson, VD, 070 556 3009 eller Mattias Klintemar, CFO, 070 934 6467”

 

Detta är Morphic
Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom förnyelsebar energi, vindkraft och fartygspropulsion. Koncernen har knappt 100 anställda. Verksamheten bedrivs i fyra länder – Sverige, Italien, Schweiz och Japan. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till drygt 21 000.