• Nettoomsättning i koncernen Morphic för första kvartalet 2012 uppgick till 10,5 mkr (36,9).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,0 mkr (-17,1).
  • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -4,1 mkr (-18,0).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,01 kr (-0,05).
  • Eget kapital uppgick per den sista mars 2012 till 22,0 mkr eller 0,06 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 36 procent.
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -4,7 mkr (-12,1).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 6,1 mkr (22,0). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 2,1 mkr i spärrade medel varav 0,9 mkr som inte motsvaras av en tillhörande skuld.

  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Detta är Morphic
Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom förnyelsebar energi och fartygspropulsion. Koncernen hade per 31 mars 2012 drygt 40 anställda. Verksamheten bedrivs numera endast i Sverige. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till knappa 19 000.

Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknaden för offentliggörande den 27 april 2012, cirka kl. 08:00.