• Nettoomsättning i koncernen Morphic för kvartalet uppgick till 23,2 mkr (24,4) vilket är en minskning med 5 procent jämfört med samma period föregående år.
   
 • Rörelseresultatet för kvartalet till uppgick till -47,8 mkr (-2,4), varav -33,3 mkr avser nedskrivningar till följd av avyttrade eller värdemässigt osäkra tillgångar.
   
 • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -51,2 mkr (-4,4).
   
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,14 kr(-0,01).
   
 • Eget kapital uppgick per den sista september 2011 till 29,4 mkr eller 0, 08 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 28,0 procent.
   
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -7,3 mkr (-19,8).
   
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 6,2 mkr (60,9). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 5,1 mkr i spärrade medel.

 
För ytterligare information, kontakta:
Mattias Klintemar, tf VD i Morphic Technologies, +46 70 934 64 67, [email protected]
eller Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05 [email protected]

Detta är Morphic
Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom förnyelsebar energi, vindkraft och fartygspropulsion. Koncernen har drygt 65 anställda. Verksamheten bedrivs i tre länder – Sverige, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till drygt 20 000.

Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknaden för offentliggörande den 28 oktober 2011, cirka kl. 08:00.