• Nettoomsättning för tredje kvartalet 2012 uppgick till 0,1 mkr (23,2).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2,9 mkr (-47,8).
 • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -2,8 mkr (-51,2).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,01 kr (-0,14).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 21 mkr eller 0,06 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 87 procent.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 mkr (-25,4).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 15,6 mkr (11,0).

Händelser under kvartalet

 • Morphic fortsätter sitt arbete mot en strukturaffär
  VD och styrelse har fortsatt att utvärdera ett antal olika transaktionsmöjligheter som bedöms vara värdeskapande för Morphics aktieägare.
   

 
VD har ordet

Kvartalet har präglats av ytterligare renodling och kostnadsfokus. Som tidigare meddelats har Morphic numera endast ett operativt bolag kvar, Cell Impact och totalt har koncernen endast sju anställda. Morphic är skuldfritt och har en god finansiell ställning med stora skattemässiga underskott som potentiellt kan ha ett betydande värde för ett lönsamt företag.

Cell Impact fortsätter att utvärdera olika applikationer, såsom formning och stansning av plåt, kompaktering och kapning av solida material för höghastighetsteknologin tillsammans med potentiella och återkommande kunder. Ett antal givande resultat har påvisats, men omsättningen för kvartalet har varit försumbar och uppgick till cirka 1 mkr för niomånadersperioden. Att erhålla en större genombrottsorder har tagit längre tid än vad ledningen tidigare bedömt men nu förväntar sig VD och styrelse att så skall ske under 2013.

Arbetet med att genomföra en strukturaffär som skall vara till gagn för aktieägarna i Morphic fortgår enligt plan.

Karlskoga den 11 oktober 2012

Mattias Klintemar VD och Koncernchef
    
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknadenför offentliggörande den 12 oktober 2012, cirka kl. 08:30.

Detta är Morphic
Morphic Technologies är en mindre svensk industrikoncern med verksamhet inom förnyelsebar energi. Koncernen hade per den 30 september 2012 knappt 10 anställda. Verksamheten bedrivs numera endast i Sverige. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till ca 18 000.