Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) (”Erbjudandet”). Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund, vilka innehar 5,9 respektive 1,7 procent av rösterna i Hemfosa, meddelar idag att de stödjer Erbjudandet och därmed SBBs ambition att bygga upp det största bolaget inom social infrastruktur med samhällsfastigheter i Norden.

Länsförsäkringar Fastighetsfond (10 015 257 stamaktier) och ICA-handlarnas Förbund (2 900 000 stamaktier), representerande sammanlagt 7,2 procent av aktierna och 7,6 procent av rösterna i Hemfosa, har meddelat att deras bedömning är att budet är attraktivt och att de avser att acceptera Erbjudandet, men har varken genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

”Vi välkomnar att Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund, som långsiktiga institutionella ägare, väljer att stödja budet”, säger Ilija Batljan, grundare och vd för SBB.

ICA-handlarnas Förbund är sen tidigare aktieägare i SBB och äger cirka 0,3 procent av aktierna och 0,1 procent av rösterna. Genom att acceptera budet kommer de att utöka sitt engagemang som långsiktig institutionell ägare i SBB med en exponering mot samhällsfastigheter i Norden.

”Vi stödjer budet och ser det som positivt för fastighetssverige att det skapas ett större noterat bolag med hög exponering mot lågrisktillgångar som samhällsfastigheter utgör”, säger Peter Norhammar på Länsförsäkringar Fastighetsfond.

Sista dag att acceptera Erbjudandet är den 20 december 2019. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 23 december 2019, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 3 januari 2020.

SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl. 15:45 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.