Styrelsen i Morphic har beslutat att likvidera Exergy, koncernens bränslecellföretag i  Bologna, Italien. Denna process kommer troligen ta ett antal månader och under tiden kan bolaget eller dess inkråm komma att avyttras.

Som indikerats i vår senaste kvartalsrapport har inte Morphic de resurser som krävs för att finansiera Exergys marknadsintroduktion. Bakgrunden till beslutet att likvidera bolaget är i grunden att Narbonne, den franska återförsäljare som Exergy haft ett distributionskontrakt med inte kunnat eller velat fullfölja sina åtaganden enligt avtalet, vilket lett till att Exergy hävt avtalet. Finansiella svårigheter skulle kunna vara orsaken till Narbonnes ovilja att binda upp sig i långa avtal.  Morphic hade förväntat sig att Exergy skulle vara kassaflödesneutralt från hösten 2011.  Vidare har den mycket utdragna processen med att stänga Uljabuoudaprojektet, med följden att utestående fordringar inte utbetalas, inneburit att moderbolaget i övrigt idag inte har de resurser som krävs för att finansiera Exergys löpande verksamhet.

Morphic har under stor tidspress försökt genomföra en nyemission direkt i Exergy och även utvärderat möjligheten att dela ut bolaget till aktieägarna men har bedömt att intresset för att säkra upp tillräcklig finansiering inte funnits. Kapitalbehovet är tyvärr även för stort för att kunna driva bolaget vidare genom en strukturerad försäljningsprocess. Under sommaren 2010 genomfördes en rekonstruktion av Exergy som fortfarande inte är helt avslutad varför någon ny rekonstruktion ej är möjlig att genomföra.

Förutom att fokusera på att förbättra kassaflödet i de återstående verksamheterna så utvärderar styrelsen och VD olika strukturaffärer. Morphic är frånsett ett enskilt utländskt dotterbolag helt skuldfritt, har en stor och spridd ägarbas och flera starka patent samt stora skattemässiga underskottsavdrag som inte aktiverats.  

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, tf VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.