1. Polisanmälan
Den 30 april 2009 lämnade Morphic in en polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten i Stockholm som därefter har lämnat över ärendet för handläggning vid polismyndigheten i Örebro.

Bakgrunden till anmälan är följande:

I sambandet med arbetet med årsbokslutet för 2008 meddelade bolagets revisor, Michael Bengtsson, PricewaterhouseCoopers, den 19 mars 2009 skriftligen styrelsen om att denne uppmärksammat vissa omständigheter han ville att styrelsen skulle kommentera.

Efter fortsatt utredning tillskrev revisorn ånyo styrelsen den 14 april 2009 och meddelade misstanke om försvårande av skattekontroll. Han meddelade vidare att han enligt lag var skyldig att frånträda sitt uppdrag som revisor i Morphic och samtidigt anmäla brottsmisstanke till åklagare inom fyra veckor från det att Morphic hade underrättats om misstanken. Detta kunde dock undvikas om Morphic självt anmälde det misstänkta brottet till åklagare, vilket också skedde.

2. Stämning
Med anledning av den ansökan om stämning mot Morphic som de tidigare styrelseledamöterna Peter Enå och Kurt Dahlberg samt närstående bolag lämnade in den 19 maj 2009 till Värmlands tingsrätt vill bolaget meddela att styrelsebeslutet från den 11 maj 2009 om emission av aktier har fattats på ett korrekt sätt. Morphics styrelse hade ett bemyndigande från årsstämman den 20 oktober 2008 att före nästa årsstämma besluta om en nyemission av aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Morphic Technologies AB (publ)