DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK LAG. 

ABG Sundal Collier AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”Joint Global Coordinators”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i SSM Holding AB:s (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm.

Enligt offentliggörandet i samband med erbjudandet att förvärva aktier i SSM och notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) kan Joint Global Coordinators komma att genomföra transaktioner på Nasdaq Stockholm i syfte att stödja marknadspriset på aktien eller behålla detta pris på en nivå som avviker från vad som annars skulle varit fallet på marknaden.

Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktien på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Joint Global Coordinators har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog Eurodevelopment Holding AG (“Huvudägaren”) sig att, på begäran av Joint Global Coordinators, sälja ytterligare högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 1 471 970 aktier, till priset per aktie i Erbjudandet vilket fastställdes till 59 kronor. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Joint Global Coordinators helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) offentliggör, som stabiliseringsmanager, att stabiliserings-åtgärder har utförts i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 enligt nedan. Kontaktperson på SEB är Ben Jones (tel: +44 20 7246 4651).

Stabiliseringsinformation
Emittent: SSM Holding AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0009663511)
Erbjudandestorlek: 9 813 136 aktier
Erbjudandepris: 59 kronor
Ticker: SSM
Stabiliseringsansvarig: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)


Stabiliseringsåtgärder
Datum Kvantitet Pris
(högst)
Pris
(lägsta)
Pris
(volymviktat genomsnitt)
Valuta Handelsplats
2017-04-06  485,000  59.00  58.50  58.95  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-07  24,963  58.00  58.00  58.00  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-10  45,698  58.00  57.50  57.77  SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-11 50,000 58.00  57.50 58.00 SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-12 75,000 58.00  57.75 57.92 SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-13 16,595 58.00  58.00 58.00 SEK  Nasdaq Stockholm 
2017-04-18 50,000 58.00  57.75 57.88 SEK  Nasdaq Stockholm 

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april 2017 kl. 20:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@AnnCharlotteSSM

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SSM. Inbjudan till förvärv av aktier i SSM har endast skett genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Erbjudandet. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i ovannämnda prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i SSM har registrerats eller kommer att registreras enligt US Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i SSM får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i SSM genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i SSM, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar SSM:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.