Genom att utnyttja ett mandat om emission av 10 miljoner aktier kan Morphic finansiera den första av två planerade enheter för dotterbolaget Cell Impacts produktion av plattor till bränsleceller. Mariegården Investment AB tar hela emissionen. Den pågående övergången från förbränningsmotorer och batterier till vätgassamhället visar på en snabb utveckling och Mariegården mögliggör nu en snabbstart för Cell Impact. Bolaget får därmed en stark position för att ta del i industrins kommersialisering av bränsleceller.

Morphic har i sin påbörjade internationella marknadsföring fått mycket god respons på bolagets bränslecellsverksamhet. Kontakter med ledande bränslecellsföretag har lett till förfrågningar på stora volymer. För att möta efterfrågan väljer Morphic att utöka den nuvarande tillverkningsskapaciteten från dagens två prototypanläggningar med en fullvärdig produktionsanläggning med hög produktionskapacitet. Investeringen sker inom bolagets helägda bränslecellsbolag Cell Impact AB och innebär en beställning, tillverkning och leverans av ett komplett maskinsystem hos bolagets maskinföretag Morphic Made i Karlskoga. Det förväntade ordervärdet för maskinsystemet är ca 10 Mkr. Därutöver tillkommer investeringar i materialhanterings- och kvalitetssystem, organisation och produktutveckling. I samband med leveransgodkännandet i Karlskoga kommer Cell Impact välja verksamhetsort för den fortsatta produktionen av bränslecellsplattor.

För att finansiera investeringen har styrelsen beslutat att utnyttja mandatet om nyemission från den ordinarie bolagsstämman 2004. Styrelsen har i beslut valt att nyemittera och rikta 10 000 000 B-aktier till kursen 2,50 kr till investmentbolaget Mariegården Investment AB och dess aktieägare. Det totalt antal aktier i Morphic efter nyemissionen uppgår till 69 676 839 st varav 10 000 000 är A-aktier. Inga emissionskostnader uppstår i samband med emissionen vilken således tillför Morphic 25,0 Mkr.

”Kommersialiseringen av bränsleceller har redan börjat för både små och stora kraftaggregat för elproduktion men även som ersättare av batterier inom olika mobila produkter. Vi ser en kraftig expansion inom dessa områden under de närmsta åren. Tillsammans med fordonsindustrins pågående övergång från förbränningsmotorer till bränsleceller i stor skala tar vi oss definitivt in i bränslecellssamhället med vätgas och metanol som drivmedel med en drastiskt förbättrad miljö som följd. Jag uppfattar vår investering som helt rätt tiden med tanke på både den omvälvande utvecklingen och de omfattande investeringar som just nu genomförs inom bränslecellsindustrin. Investeringen ger oss efterfrågade förutsättningar att fortsätta inledda kontakter med de ledande företagen inom bränslecellsindustrin”, säger Peter Heidlund VD i Morphic Technologies och Cell Impact AB.

”Vi har uppmärksammat bränslecellsindustrins utveckling och anser att bolaget med unik patenterad teknologi måste etablera sig nu och inte om något år då massproduktionen redan är igång. På förfrågan från styrelsen i Morphic har Mariegården valt att omedelbart stödja investeringen i en komplett produktionsanläggning inom bränslecellsbolaget Cell Impact”, säger Kjell Östergren, VD Mariegården Investement AB. Mariegården Investment är ett privat investmentbolag som efter nyemissionen kontrollerar ca 20 % av aktierna i Morphic Technologies. Mariegården kommer enligt överenskommelse mellan bolagen att engagera sig i styrelsen för bränslecellsbolaget Cell Impact AB.