Morphic genomför nyemission

Styrelsen i Morphic Technologies AB (publ), 556580-2526, har upprättat
ett emissionsprospekt avseende förvärv av aktier i Morphic Technologies
AB (publ.) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Emissionen genomförs
som företrädesemission där fyra gamla aktier (oavsett aktieslag) ger
rätt till teckning av en ny B-aktie. Varje gammal aktie medför rätt till
en teckningsrätt där 4 teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.
Handel med teckningsrätter skall ske under perioden 12 mars 2003 till
den 2 april 2003.

Avstämningsdag att delta med företrädesrätt i emissionen skall vara den
7 mars 2003. Sista handelsdag för att erhålla teckningsrätt den 26 mars
2003. Emissionsprospektet har upprättats enligt lag (1991:980) om handel
med finansiella instrument. Prospektet har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen den 27 februari 2003.

Teckningstid: 2003-03-12 – 2003-04-02
Teckningskurs: SEK 0,75
Prospekt och emissionbeslut i dess helhet skickas ut till nuvarande
aktieägare under v 11. Det tillhandahålles även kostnadsfritt hos:
Morphic Technologies AB (publ)
Stigbergsliden 5 B, 414 63 Göteborg
[email protected], www.morphic.se
Tel. 031-704 58 65, Fax 031-775 9061

eller hos:

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Emissioner, Box 2108, 403 12 Göteborg
[email protected], www.thenberg.se
Tel. 031-745 50 00, Fax 031-711 22 31

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00860/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00860/wkr0002.pdf