Styrelsen för Morphic Technologies AB har beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget emitterar 16.987.914 B-aktier till kursen 5,70 kronor per aktie. Det innebär att bolaget tillförs ca 97 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Syftet med den aktuella kapitalanskaffningen är att skapa förutsättningar för Morphickoncernen att som första industriaktör i världen erbjuda ett miljövänligt energisystem som utgör ett fullvärdigt alternativ till såväl kärnkraft som förbränning av fossila bränslen. I Morphics energisystem kopplas unik produktions- och bränslecellsteknik ihop med alternativa energikällor som tex vind- och vattenkraft. Systemet möjliggör kostnadseffektiv utbyggnad inom såväl storskalig elproduktion som för privat bruk.

Energifrågan måste lösas
Världens beroende av olja är i längden inte hållbart. Ökat globalt miljömedvetande, internationellt satta miljömål och rekordhöga oljepriser har skapat en efterfrågan på nya lösningar för energiförsörjningen. Ledande nationer och multinationella företag inom energiområdet investerar idag kraftfullt i en övergång till bränsleceller. Omfattande utbyggnad sker inom både kärnkraft för produktion av vätgas och infrastruktur för transport av vätgasen till olika bränslecellsanläggningar i de regioner där behoven finns.
I Sverige har denna process ännu inte påbörjats och medvetenheten om industrivärldens övergång till bränsleceller är generellt oroväckande låg. Nationens, företags, och privatpersoners möjlighet till energiförsörjning äventyras pga dagens uteblivna satsningar på inhemsk, miljövänlig och förnyelsebar elproduktion samtidigt som växthuseffekten skenar i takt med det allt mer ökande elbehovet.
I Sverige finns goda förutsättningar att utvinna förnyelsebar el från vind- och vattenkraft. För att möjliggöra en omfattande nationell utbyggnad krävs dock en betydligt flexiblare teknik och bättre utnyttjandegrad än vad dagens system kan erbjuda. Lösningen är att låta el från vind- och vattenkraft producera ett bränsle. All vind- och vattenenergi kan då tas till vara, lagras och flyttas vid behov i form av ett bränsle som senare kan mata bränslecellen och omvandlas till el efter behov.

Morphics lösning
I dagsläget besitter Morphic såväl produktionsmetoder som unik bränslecellsteknik som har förutsättningar att väsentligt förenkla och påskynda övergången till bränslecellssamhället. För att kunna erbjuda ett alternativ till en kostsam och tidskrävande utbyggnad av infrastruktur för vätgashantering har Morphic skaffat sig förutsättningar för miljövänlig produktion och användning av metanol (träsprit). Metanol produceras idag framför allt ur naturgas med begränsad tillgång.

Morphics lösning bygger på en teknisk konstruktion i vilken el från vind- och vattenkraft tillsammans med vattenånga och koldioxid matas via baklängesdrift in i bolagets bränslecell. Den kemiska process som uppstår ger metanol med enbart syre som restprodukt. Metanolen kan sedan användas som bränsle i ett bränslecellsystem. Utnyttjas den koldioxid, som idag utgör restprodukt i industrin, vid framställningen av metanolen, så tillförs omgivningen ingen ytterligare koldioxid då utvunnen metanol används som bränsle för elproduktion via en bränslecell. Den tekniska konstruktionen är en sk energikonverterare och har patentansökts av Aerodyn för Morphickoncernens räkning.

Metoden att kemiskt framställa metanol på beskrivet sätt är känd sedan mitten på 90-talet. George A. Olah fick 1994 nobelpriset i kemi, och har visat vägen till framställning av metanol från el. Morphic har nu funnit en praktisk lösning på förfarandet som ger förutsättningar att förverkliga teorin i en kommersiell produkt. Idag finns det åtskilliga bränslecellssystem som bygger på metanol som drivmedel istället för vätgas. Inga av dessa är dock användbara för att framställa metanol.

Motiv för nyemissionen
Syftet med den aktuella kapitalanskaffningen är tvådelat; dels att skapa utrymme för ökad produktionskapacitet inom den nya koncernens vind- och vattenkraftverksamhet, dels att finansiera produktutvecklingen av energikonverteraren som kopplar samman Aerodyns kompetens inom vind- och vattenkraft med Morphics kompetens och produktion av bränsleceller. Förutsatt att den aktuella kapitalanskaffningen möjliggör expansionen fullt ut så förväntas koncernen växa från nuvarande omsättningsmål på 150 Mkr till 1500 Mkr under den kommande treårsperioden. Inga ytterligare nyemissioner är planerade under denna period för att nå uppsatta lönsamhetsmål.

Förstärkning av koncernledningen
För att stärka koncernledningen i samband med expansionen har Börje Vernet tillträtt som ansvarig för affärsutvecklingen. Vernet tillträder specifikt även som vice vd i Aerodyn AB. Vernet har under åren 1999-2005 varit verksam som koncernchef för Dacke Hydraulik/Hexagon Automation med 22 dotter-bolag i Norden, Baltikum, Ryssland och Kina. Bolagen är verksamma inom tillverkning, systemlösningar, service och försäljning inom hydraulik, pneumatik och industriell automation. Omsättningen har ökat, med bra lönsamhet, från 550 Mkr år 1999 till 2500 Mkr år 2005 med totalt 1350 anställda genom såväl organisk tillväxt som förvärv och start av nya bolag i bl.a. Ryssland och Kina. Vernet tillträder i sin nya roll i verksamheten i Karlskoga per dagens datum.

”Vi är mycket glada över att ha rekryterat Börje. Med sin gedigna industriella erfarenhet kommer han att vara en stor tillgång för oss när vi nu växer kraftigt och ger oss in på nya områden. Den pågående etableringen inom koncernens maskin- och bränslecellsverksamhet i kombination med expansionen inom förnyelsebara energisystem ger oss goda förutsättningar att växa lönsamt och under början av 2006 besluta om notering på O-listan. Emissionskursen innebär en bra rabatt då aktien, som idag är listad på Nya marknaden, handlas på nivåer kring 7 kronor“ säger Peter Heidlund, verkställande direktör och koncernchef i Morphic Technologies AB.

Aktieägarna i Morphic erbjuds att teckna en ny aktie för varje tidigare femtal. Aktiekapitalet kommer vid fullteckning att öka från 3 397 582,96 till 4 077 099,52 kronor. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 14 november, 2005. Teckningstid är beslutad att ske under perioden den 21 november tom den 9 december 2005. Institutionella investerare samt allmänheten erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas med företrädesrätt. Styrelsen kommer att bestämma om hur fördelning av resterande aktier sker till dem som anmält intresse att förvärva aktier utan företrädesrätt. Prospekt med teckningsförfarande samt handel med teckningsrätter kommer att administreras av Thenberg&Kinde Fondkommission AB.

Göteborg 2005-10-24