Styrelsen för Morphic Technologies AB har beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget emitterar 14 019 367 B-aktier till kursen 2,50 kronor per aktie. Det innebär att bolaget tillförs 35 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Pengarna skall användas för investering i ytterligare kapacitet i dotterbolaget Cell Impact för produktion av flödesplattor för bränsleceller.

Inom ramen för ett tidigare mandat från bolagsstämman utnyttjade styrelsen i februari möjligheten till en riktad emission om 10 000 000 aktier till kursen 2,50 kronor. Hela emissionen tecknades av Mariegården Investment AB. Morphic tillfördes då 25 miljoner kronor.

– Mariegården, som redan var stora ägare i Morphic, hade kapacitet att ta hela den tidigare beslutade emissionen. Nu erbjuder vi övriga aktieägare samma möjlighet att teckna till samma kurs. Emissionskursen innebär en bra rabatt då aktien, som är inofficiellt noterad på Nya marknaden, handlas på nivåer kring 4 kronor, säger Peter Heidlund, verkställande direktör i Morphic Technologies.

Den pågående övergången från förbränningsmotorer och batterier till vätgassamhället med bränsleceller visar på en snabb utveckling. Kapitaltillskottet ger Morphic möjlighet att ta en stark position i industrins kommersialisering av bränsleceller, som förutspås få en accelererande tillväxt under de kommande åren. Två kompletta produktionsenheter kan byggas upp.
Aktieägarna i Morphic erbjuds att teckna en ny aktie för varje tidigare femtal. Aktiekapitalet kommer vid fullteckning att öka från 2 803 873,56 till 3 364 648,24 kronor. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 4 maj, 2005. Teckningstid är beslutad att ske under perioden den 16 maj till den 10 juni. Prospekt med teckningsförfarande samt handel med teckningsrätter kommer att administreras av Thenberg&Kinde Fondkommission AB.

Styrelsens beslut om nyemission är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, som avses hållas onsdagen den 20 april 2005 enligt kallelse på bolagets hemsida.