Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder som följer av svensk rätt.

• Information om A-aktieägarnas teckning i nyemissionen

Morphic Technologies AB (publ) (”Morphic”) offentliggör idag prospekt som upprättats med anledning av den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som styrelsen enligt tidigare pressmeddelande fattade beslut om den 19 september 2008 (”Nyemissionen”). Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.morphic.se och på Nordeas hemsida www.nordea.se/placera, samt kommer att distribueras till de aktieägare som på avstämningsdagen den 26 september 2008 fanns registrerade i bolagets aktiebok. Teckningsperioden för Nyemissionen löper mellan den 30 september och den 13 oktober 2008.

A-aktieägarnas teckning i Nyemissionen
Det finns idag sex innehavare av A-aktier i Morphic varav fem är privatpersoner och den sjätte är Mariegården Investment AB ägt av ett begränsat antal privatpersoner. A-aktieägarna inkluderar grundare till Morphic och personer som varit med och finansierat Morphics utveckling sedan bolaget grundades. Samtliga innehavare av A-aktier i Morphic har förbundit sig att teckna för samtliga sina A-aktier i Nyemissionen. Därutöver har ett antal A-aktieägare förbundit sig att även teckna för sina B-aktier. Vissa A-aktieägare kan komma att behöva avyttra delar av sedan tidigare innehavda B-aktier, alternativt delar av sina tilldelade teckningsrätter avseende B-aktier, för att finansiera teckning av nya aktier i Nyemissionen. Sådan eventuell avyttring avses genomföras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för Morphic och Nyemissionen.

Åtaganden och emissionsgarantier motsvarande 100% av Nyemissionen
Ovan nämnda teckningsförbindelser från A-aktieägare, teckningsförbindelser från vissa B-aktieägare, avsiktsförklaringar om teckning från ett antal institutionella ägare samt tecknade avtal om emissionsgaranti motsvarar tillsammans 100 procent av Nyemissionen som tidigare kommunicerats. Teckningsförbindelserna motsvarar totalt 8 procent, avsiktsförklaringarna 15 procent och emissionsgarantierna 77 procent av emissionsbeloppet. För ytterligare detaljer hänvisas till det nyemissionsprospekt som offentliggörs denna dag.

Åtagande från större aktieägare och emissionsgaranti
Styrelsens bedömning är att totalt cirka 100 procent av nyemissionen är säkerställd genom en kombination av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från aktieägare samt av emissionsgarantier.

Som ersättning för emissionsgaranti kan komma att utgå nyemitterade aktier i Morphic. Med stöd av det bemyndigande Morphics styrelse erhöll vid den extra bolagsstämman den 10 juli 2008 kan nyemission av B-aktier ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma utan företrädesrätt för aktieägarna med betalning genom kvittning. Bemyndigandet ska endast få användas för betalning av garantiarvode i samband med nyemission. Antalet aktier som kan komma att nyemitteras på detta sätt beror av aktiekursen i Morphic vid tillfället för kvittningsemissionen.

Företagspresentationer
Under teckningsperioden kommer Morphic att hålla företagspresentationer för aktieägare där Morphics ledning presenterar verksamheten. Dessa kommer att hållas enligt följande:

Stockholm den 2 oktober 2008 kl 17:30
Adress: Nordea, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm

Göteborg den 6 oktober 2008 kl 17:30
Adress: Hotell Riverton, St Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg

Anmälan till företagspresentationer sker via Morphics hemsida, www.morphic.se.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]