Styrelsen i Morphic utnyttjar bolagsstämmans bemyndigande och genomför en riktad nyemission som tillför bolaget 21 Mkr. Kapitalet förstärker kassan i bolaget till över 100 Mkr och möjliggör ytterligare expansion för bolaget inom sina verksamhetsområden vindkraft och bränsleceller.

Morphic har sedan en tid identifierat flera konkreta expansionsmöjligheter utöver den pågående utvecklingsplanen som bolaget följer och som tidigare kommunicerats. Bolaget är nu i förhandlingar om kraftigt utökade produktionsmöjligheter för leverans av kompletta vindkraftverk samt produktion av kompletta bränslecellssystem. För att påskynda förhandlingarna och genomförandet har styrelsen valt att besluta om en riktad nyemission.

Emissionen har riktats till ett fåtal större investerare och strategiska fonder med uttalat intresse om långsiktigt ägande i Morphic som energiteknikbolag. Totalt tillförs bolaget ca 21 Mkr före emissionskostnader samtidigt som antalet B-aktier ökar med 2 636 000 st. Emissionskursen på 8 kr är baserad på det genomsnittliga marknadsvärdet för aktien under tvåveckorsperioden 12 juni till 22 juni med en förhandlad reduktion på ca 10%. Totalt antal utestående aktier i bolaget efter emissionen är därmed 112 495 451 st.

Emissionen breddar ägarstrukturen ytterligare i bolaget och investeringarna faller inom ramen för den offensiva expansion som bolaget tidigare kommunicerat.

Göteborg 2006-07-05