NASDAQ OMX Stockholm (Börsen) har meddelat att Morphic flyttas till OBS-listan med verkan från och med tisdagen den 22 september 2009. Bakgrunden är att det vid ettårsuppföljningen av Morphics börsnotering framkommit att Morphic brister på ett antal punkter avseende noteringskraven. Börsens bolagskommitté har även rekommenderat att ett ärende mot Morphic initieras i Börsens disciplinnämnd.

”Vi ser detta som ett led i den reningsprocess som den nya styrelsen initierade omedelbart vid tillträdet i maj 2009 och som syftar till att göra Morphic till ett bolag som i alla hänseenden uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag. Vi har tagit del av börsrevisorernas granskningsrapport, avseende ettårsuppföljningen av Morphic sedan noteringen i mars 2008. Vi har därför förväntat oss att Börsen skall initiera ett ärende i disciplinnämnden och har ingen erinran mot att så sker”, säger advokat Jan Rynning, styrelseledamot i Morphic.