Morphic har idag avyttrat dotterbolaget Aerodyn till Partnertech och kommer att redovisa en mindre reavinst. Moderbolagets kassa kommer efter återbetalning av diverse koncerninterna lån att stärkas med netto ca 16 mkr.

Efter den massiva avveckling av olönsamma verksamheter och riskfyllda åtaganden som skett under de senaste åren har Morphics styrelse nu beslutat att göra följande prioritering;

  • Dela ut Cell Impact till aktieägarna och notera bolaget på en aktielista med lägre noteringskrav än nuvarande lista och tillsätta en ny styrelse som aktivt fokuserar på att utveckla Cell Impact till ett framgångsrikt bolag. Även om omsättningstillväxten än så länge uteblivit, så gör styrelsen fortfarande bedömningen att bolaget, rätt skött, på sikt har goda tillväxtmöjligheter. Innan en utdelning är möjlig krävs emellertid att del av det egna kapitalet omvandlas från bundet till fritt utdelningsbart kapital.
  • Styrelsen utvärderar vidare möjligheten att genomföra ett så kallat omvänt förvärv där en ny verksamhet introduceras på Morphics börsplats. Morphic har idag knappt 19 000 aktieägare och stora skattemässiga underskott som potentiellt kan ha ett högt värde för ett lönsamt företag.

Även om Aerodyn har varit Morphics stabilaste bolag så passar inte bolaget in i denna nya strategi och vidare så är förstås anledningen till denna affär att Morphic under en lång tid haft en synnerligen svag likviditet. Med den kassaförstärkning som nu sker kommer den lilla återstående koncernen att klara sig lång tid framöver.

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.