I syfte att stärka Morphics kapitalbas och öka det institutionella ägandet i bolaget har Morphic, utöver de pågående nyemissionerna som en extra bolagsstämma skall besluta om den 1 februari, ingått avtal med Alecta och Swed Robur Fonder om en nyemission om 130 Mkr.

Morphic har även ingått avtal med Östersjöstiftelsen innebärande att Östersjöstiftelsen vederlagsfritt garanterar en teckning på 33 Mkr i den kommande företrädesemissionen om 112,5 Mkr samt tecknar hela nyemissionen om 3 miljoner B-aktier till emissionskursen 11 kr. Avtalet är villkorat av att den extra bolagsstämman godkänner beslutet om nyemissionen.

Nyemissionen till Alecta och Swed Robur Fonder omfattar 10 miljoner B-aktier till en kurs av 13 kronor. Nyemissionen genomförs med stöd av årsstämmans bemyndigande. Sammantaget innebär de tre nyemissionerna vid fulltecknande att Morphic emitterar ca 24,2 miljoner aktier och tillförs ca 275 Mkr före emissionskostnader.

”Vi ser ett accelererande globalt intresse för förnyelsebar energi och miljövänliga energisystem, inte minst för vår egen patenterade teknik för bränslecellsplattor. För att kunna uppfylla vår målsättning att bli en erkänd aktör på denna expanderande marknad krävs att vi kan visa en stark kapitalbas. Utöver en kraftig expansion inom vindkraften befinner sig Morphic nu i slutförhandlingar om volymordrar av bränslecellsplattor, vilket kan komma kräva etableringar av produktionslinor i Kina och i USA. Affärerna innebär ytterligare investeringar och långa avtalsrelationer. För att vara en trovärdig aktör i sådana avtalsrelationer är vår erfarenhet att det är viktigt att kunna visa en solid ägarstruktur. Den föreslagna nyemissionen syftar även till att påskynda kommersialiseringen av det kompletta energisystemet genom att via förvärv ingå samarbete med andra ledande bränslecellsföretag. Vi välkomnar därför Östersjöstiftelsen, Swed Robur Fonder och Alecta som långsiktiga aktieägare i Morphic”, säger Peter Enå, styrelseordförande i Morphic Technologies AB.
Alectas aktiechef Peter van Berlekom säger i en kommentar: ”Vi är långsiktiga aktieägare i detta spännande bolag”.