Styrelsen vill även förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 finns en upplysning av särskild betydelse.

”Som framgår av förvaltningsberättelsen är bolagets och koncernens likviditet ansträngd. Av förvaltningsberättelsen framgår också att koncernens resultatutveckling under början av 2012 varit negativ. Enligt vår bedömning är säkerställande av likviditeten i bolaget en förutsättning för fortsatt drift på kort och medellång sikt.”

Styrelsen i Morphic Technologies AB

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.