SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren inom Stockholmsområdet i sin nisch med närmare 5 300 byggrätter i planeringsfas eller produktion, har antagit nya finansiella mål samt en ny utdelningspolicy. De nya målen syftar till att säkerställa en fortsatt stark och lönsam tillväxt tillsammans med ett långsiktigt värdeskapande. De följer även av bolagets förberedelser för en eventuell notering på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för SSM Holding AB (publ) har antagit nya finansiella mål samt en ny utdelningspolicy att gälla från och med 2017 och tillsvidare. Utdelningspolicyn avser verksamhetsåret 2017 med en första möjlig utdelning i samband med årsstämman 2018. De nya målen, som anges nedan, följer av bolagets fokus på långsiktigt värdeskapande samt en fortsatt stark och lönsam tillväxt.

  • Rörelsemarginal: >20 procent (justerat från tidigare 10 procent) 
  • Räntabilitet på eget kapital: >25 procent (nytt mål) 
  • Räntetäckningsgrad: >2 gånger (nytt mål) 
  • Soliditet: >30 procent (befintligt mål) 
  • Utdelningspolicy: >30 procent av årets resultat from 2017 med första möjliga utdelning i samband med årsstämman 2018 (justerat från tidigare 20 procent) 

”Inom SSM finns ett kraftfullt momentum och med en försäljningsgrad om 96 procent vid slutet av 2016 tillsammans med en hög andel nöjda kunder är det tydligt att vårt affärskoncept är i linje med marknadens efterfrågan. SSM har en historia av stark tillväxt samt hög avkastning. De nya finansiella målen bekräftar vårt fortsatta fokus på lönsam tillväxt och god avkastning över tid”, säger Mattias Roos, verkställande direktör för SSM.

SSM står idag för en allt större andel av Stockholmsområdets nybyggnationer och har vid slutet av 2016 cirka 5 300 byggrätter i planeringsfas eller produktion. SSM:s avsikt är att årligen successivt utöka antal byggstarter för att under 2021 uppnå en nivå om 1 800 byggstarter per år. Det finns en stark efterfrågan på SSM:s bostäder vilket skapar goda förutsättningar för SSM att kunna realisera sina expansionsplaner.

SSM publicerar sin bokslutskommuniké den 20 februari 2017 klockan 07.30 CET.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2016 kl. 07:30 CET.


För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Roos, verkställande direktör
E-post: [email protected] 

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef     
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]  

    

Om SSM Holding AB (publ)
SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsområdet. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens urbana invånare – och ambitionen är att utveckla de mest populära bostäderna i urbana områden. Därför bygger SSM prisvärda bostäder för hushåll med en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, nära kommunala transporter, precis utanför city. Läs mer på: www.ssmlivinggroup.se