Styrelsen i Morphic Technologies AB (publ) har upprättat ett emissionsprospekt avseende erbjudande att teckna aktier i Morphic Technologies AB (publ). I prospektet redovisas koncernens inriktning för 2005/2006 då mycket av verksamheten kommer att inriktas på dotterbolaget Cell Impacts satsning på att få ett internationellt genombrott på bränslecellsmarknaden.

Syftet med den nu aktuella nyemissionen är att etablera två produktionsanläggningar för att ta en stark position i industrins kommersialisering av bränsleceller. Den globala bränslecellsmarknaden växer årligen med 50 % och beräknas 2011 omsätta mer än 325 miljarder kronor. Cell Impacts verksamhet, produktion av flödesplattor, svarar för cirka 10 procent av hela bränslecellssystemet. Målet är att företaget år 2012 skall vara en internationellt ledande leverantör av högpresterande flödesplattor till bränsleceller och värmeväxlare, med en marknadsandel på 50 procent. En marknad som förväntas öka i takt med övergången till bränsleceller och motsvara totalt ca 18 miljarder kronor kring år 2012.

I övrigt kommer Morphic Technologies under verksamhetsåret 2005/2006 att möta komponent-tillverkarnas behov att kunna erbjuda nya högpresterande komponenter på en marknad under stark prispress. Under verksamhetsåret kommer erbjudandet att breddas ytterligare genom försäljning även av produkter och system inom segmentet grövre kapning, solidformning och pulverkompaktering. Produktion av dessa maskiner kommer att ske inom dotterbolaget Morphic Made, vilket även svarar för tillverkning av utrustning till Cell Impacts två anläggningar. Med utgångspunkt i det industriella genombrott som Morphic Technologies nådde under 2003 och 2004 bedömer styrelsen möjligheterna som stora att man under innevarande verksamhetsår står inför ett kommersiellt genombrott. Därmed öppnas också möjligheterna för bolaget att snabbt ta marknadsandelar. Finansiellt skulle ett kommersiellt genombrott innebära att Morphic Technologies under 2005/2006 för första gången kommer att redovisa ett positivt kassa flöde för att under nästkommande verksamhetsår uppnå lönsamhet. Styrelsen bedömer dock att det ännu är för tidigt att tala i termer av utdelning till aktieägarna.

Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Teckningstiden är 16 maj till 10 juni där företrädesrätt tillkommer aktieägarna. Styrelsen äger dock rätt att fördela aktie som ej tecknas med företrädesrätt, inom ramen för emissionens belopp, enligt styrelsens bestämmande. Prospektet i sin helhet finns tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, www.morphic.se, och kan beställas från bolaget samt från Thenberg & Kinde Fondkommission AB på nedanstående adresser. Aktieägare som var registrerade i bolagets aktieboken på avstämningsdagen den 4 maj kommer att få prospektet skickat till sig per post med leverans den 16 maj.

Morphic Technologies AB
Theres Svenssons gata 10
417 55 Göteborg
Tel: 031-775 4620
Fax: 031-775 9061
Email: [email protected]

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Attention: Emissioner
Box 2108
403 12 Göteborg
Tel: 031-745 5030
Fax: 031-711 223
Email: [email protected]

Göteborg 2005-05-10
Styrelsen