Erbjudandet i sammandrag

  • Vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet (såsom definierat nedan), den 20 januari 2021, värderade Erbjudandet varje aktie i Offentliga Hus till 15,40 SEK och Erbjudandet värderade således samtliga aktier i Offentliga Hus till cirka 3 942 miljoner kronor.
  • Den 3 mars 2021 offentliggjorde SBB att man förvärvat 791 548 aktier i Offentliga Hus på Nasdaq First North Premier, motsvarande cirka 0,31 procent av det totala antalet aktier och röster i Offentliga Hus, till ett pris uppgående till 15,41 kronor per aktie och har, med anledning av detta, justerat kontantvederlagsalternativet i Erbjudandet i motsvarande mån till 15,41 kronor per aktie.
  • SBB erbjuder således aktieägare i Offentliga Hus att såsom betalning för varje aktie i Offentliga Hus erhålla
    • Ett kontantvederlag om 15,41 kronor (”Kontantvederlaget”), eller
    • Ett aktievederlag om cirka 0,5 D-aktier i SBB (”Aktievederlaget”) (”Erbjudandet”).
  • Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor eller annat fullföljandevillkor. Kontantvederlaget finansieras genom befintliga medel och, om så krävs, extern säkerställd bankfinansiering. Aktievederlaget finansieras genom en apportemission med stöd av befintligt bemyndigande i SBB till de aktieägare som accepterar Aktievederlaget.

För vidare instruktioner för att delta i Erbjudandet hänvisas till avsnitt ”Villkor och Anvisningar” i det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet, som även innehåller sådan information som en erbjudandehandling ska innehålla enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar och som har offentliggjorts och hålls tillgänglig enligt nedan (”Erbjudandehandlingen”). Om dina aktier är förvaltarregistrerade ber vi dig höra av dig till din förvaltare. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.