Vid styrelsemöte har beslutat fattats om en omstrukturering av koncernen. 

Verksamheten i Finshyttan kommer, som tidigare meddelats, att avvecklas. All personal förutom en person har sagts upp och all maskinell utrustning har lagts ut på försäljning. Även fastigheten kommer att säljas. 

Avtal har träffats med en kinesisk köpare om överlåtelse av CapGale, som tillverkar mindre vindkraftverk. Köpeskillingen kommer att vara Morphic tillhanda i mitten av juli. 

Beslut har även fattats om rekonstruktion av Morphics engagemang i Morphic Exergy i Bologna, Italien. 

”Morphic förvärvade detta dotterbolag under 2008. Hittills har upp mot 100 mkr investerats i verksamheten. Vi har tvingats säga upp bolagschefen på grund av uteblivna resultat. Vi ser visserligen framför oss möjligheten att få fram gångbara kommersiella produkter. Å andra sidan är risken stor att ett fortsatt negativt kassaflöde i Exergy skulle kunna få allvarliga konsekvenser för koncernen. Vi har därför beslutat att rekonstruera bolaget”, säger Morphics nye ordförande Robert Rehbinder. 

”Syftet med omstruktureringen är att bromsa det negativa kassaflödet och istället få balans i flödet. Detta kommer att generera vissa engångsnedskrivningar. Vi har emellertid bedömt risken för insolvens som betydligt allvarligare än risken för insufficiens”, säger Robert Rehbinder. 

”Ett kraftigt nedbantat Morphic med balans i kassaflödet kommer att vara en attraktiv affärspartner för många bolag”, anser Robert Rehbinder. 

Morphic Technologies AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information kontakta:   
Robert Rehbinder, ordförande, 070 8249840
Martin Valfridsson, VD, 070 556 3009

 

Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och vindkraft. Koncernen har cirka 150 anställda och verksamheten bedrivs i fyra länder – Sverige, Japan, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till cirka 26 000.