Sammanfattning av juli – september 2019

 • Nettoomsättning i egen regi ökade till 140,5 MSEK (47,3).
 • Översyn av SSMs verksamhet och omvärld har skett under kvartalet. Baserat på översynen avser SSM att i närtid fokusera på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt.
 • Resultatet från översynen bekräftar bolagets starka kärna men har även lett fram till omvärdering av ett antal projekt samt andelar och fodringar på JV motsvarande -312,7 MSEK.
 • Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgick till -17,7 MSEK (-0,4), inklusive angivna poster uppgick rörelseresultatet till -377,7 MSEK (-0,4). 
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -31,1 MSEK (132,1).
 • Täby Turf med 178 hyresrätter produktionsstartades och tillträddes av bostadsbolaget Willhem.
 • Inflyttning påbörjades i bostadsrättsprojektet West Side Solna.
 • Samarbete inleddes med entreprenadbolaget Mecon Bygg samtidigt som den egna entreprenadverksamheten avyttrades.
   

Sammanfattning av januari – september 2019

 • Nettoomsättning i egen regi uppgick till 176,2 MSEK (594,2).
 • VD-byte och Mattias Lundgren tillsattes som interim VD i juni 2019. Mattias har mångårig erfarenhet från fastighets- och bostadsbranschen och har tidigare bland annat varit CFO på NCC AB och sverigechef för NCC Housing (Bonava).
 • Översyn av bolagets verksamhet och omvärld har skett i syfte att öka kort- och långsiktig lönsamhet.
 • Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgick till -41,2 MSEK (85,4),inklusive angivna poster uppgick rörelseresultatet till -416,5 MSEK (85,4).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -97,4 MSEK (175,2).
 • Återköp av egna utestående obligationer har skett till ett nominellt belopp av 31,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Mattias Lundgren rekryterades som permanent koncernchef och VD för SSM.

Mattias Lundgren, interim VD & koncernchef, kommenterar tredje kvartalet 2019:
”SSM kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska bolagets nettoskuld. I praktiken innebär det en prioritering av hyresrättsprojekt via forward-funding. Förändringarna följer av en omfattande översyn som genomförts under Q3 2019.

Översynen bekräftar bolagets starka kärna i form av; målgrupp, bostadskoncept, hemmamarknad samt byggrätternas mikroläge, men får även till följd att balansförda värden i ett antal projektfastigheter samt tillgångar i joint ventures omvärderas, vilket resulterat i nedskrivningar under kvartalet. Omvärderingarna påverkar dock inte bolagets kassaflöde. Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen samt hyresrättsprojektet Täby Turf är de projekt som i närtid kommer att bidra med positiva kassaflöden allt eftersom projekten färdigställs under perioden Q3 2019 till Q4 2021.

Bolaget utvärderar idag flera alternativ för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiering, där såväl ökning av eget kapital som refinansiering av lån diskuteras. Det är bolagets bedömning att en refinansieringslösning kommer att vara på plats i tid för att lösa de lån som förfaller under 2020.

Givet den stabiliserade bostadsrättsmarknaden, en god marknad för hyresrättsprojekt och en optimerad affärsmodell med ett mer balanserat finansiellt risktagande ser jag en positiv framtid för SSM. Från och med årsskiftet 2019/2020 ser jag också fram emot att få leda bolaget i rollen som permanent VD & koncernchef.”

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och den svenska lagen om  värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:  
Mattias Lundgren, interim VD & koncernchef Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]                     E-post: [email protected]
  Telefon: +46 (0) 761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista september 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com