Efter genomförd granskning av årsbokslutet för räkenskapsåret 2008 har revisorn i Morphic Technologies AB i dag lämnat en sk oren revisionsberättelse. Revisorn tillstyrker ej att den tidigare styrelseordföranden i bolaget, Peter Enå, och den tidigare styrelseledamoten Kurt Dahlberg beviljas ansvarsfrihet vid bolagets årsstämma den 27 maj 2009. Med anledning av vad som har framkommit kommer bolaget idag att ge in en polisanmälan mot de två styrelseledamöterna för vidare utredning av det inträffade.

”Morphics styrelse och ledning ser mycket allvarligt på det inträffade och ska anmäla upptäckterna till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning. De berörda är inte längre kvar i bolaget. Den interna kontrollen och revisionsarbetet har fungerat väl”, säger Martin Valfridsson, VD och koncernchef för Morphic Technologies AB.

I samband med revisionen för räkenskapsåret 2008 har det framkommit uppgifter som antyder att fakturor från bolaget Sky Raider AB till Morphic Technologies AB (publ) (”Morphic”) inte på ett korrekt sätt återspeglar faktiska affärshändelser. Sky Raider kontrolleras av Dan Borgström, som också är grundare av Aerodyn AB, ett av Morphic helägt dotterbolag. Fakturorna uppgår till sammanlagt cirka en miljon kronor. De hade reglerats av Morphic på uppmaning av styrelseordföranden Peter Enå. Grunden för fakturorna skulle enligt Peter Enå vara att han, för Morphics räkning men utan verkställande direktörens vetskap, hade beställt konsulttjänster från Sky Raider i sådan utsträckning som berättigade arvodet. Morphic har dock i efterhand inte funnit något underlag avseende av Sky Raider utförda konsultuppdrag som kan motivera arvodet.

Det har även framkommit att Kurt Dahlberg i mars 2009 undertecknat ett avtal för Morphics räkning varigenom Dan Borgström anställdes i Morphic med retroaktiv verkan från 1 oktober 2008. Morphics tidigare verkställande direktör, Jonas Eklind, har dock uppgivit Dan Borgström inte var anställd i Morphic när Eklind lämnade Morphic den 28 oktober 2008.

Vid intern kontroll avseende Morphics italienska dotterbolag Exergy Fuel Cells har det vidare framkommit verifikationer som visar att Exergy Fuel Cells har betalat ut c:a tre MSEK till ett grekiskt bolag, som Morphics styrelse vid ett flertal tillfällen avböjt att förvärva, men där flera befattningshavare i Morphics utländska dotterbolag samt personer som är närstående Morphic och Sky Raiders ägare är aktieägare. Uppgifter som lämnats till Morphics revisor antyder att relationen mellan de båda bolagen initierats av Kurt Dahlberg.

Mot bakgrund av ovan nämnda och andra upptäckter som gjorts under arbetet med årsbokslutet har Morphics revisor idag lämnat en oren revisionsberättelse i vilken det framgår att revisorn avstyrker att Peter Enå och Kurt Dahlberg, som båda haft en stark ställning och operativ roll i Morphic, ansvarsfrihet vid årsstämman den 27 maj 2009. Revisionsberättelsen bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande.

Morphic har tidigare informerat om att Peter Enå och Kurt Dahlberg har lämnat sina uppdrag i Morphic, med undantag för deras personliga uppdrag som medlemmar i Morphics valberedning inför årsstämman 2009.

”Styrelsearbetet har inte kunnat bedrivas effektivt och har präglats av turbulens och skilda uppfattningar om bolagets skötsel och framtida inriktning. Nu råder emellertid god ordning i bolaget och väl fungerande samarbete mellan styrelse och operativ ledning”, säger t.f. styrelseordföranden Peter Ekenger.