Företrädesemissionen i Morphic Technologies AB har övertecknats 4 gånger. Nyemissionen omfattar en nyteckning av 10 915 545 B-aktier och 334 000 A-Aktier och tillför bolaget ca 112,5 Mkr före emissionskostnader. Bolaget har samtidigt genomfört en riktad emission till Östersjöstiftelsen om 3 000 000 B-aktier vilket tillför bolaget 33 Mkr före emissionskostnader. Syftet med kapitalanskaffningen är att möjliggöra investeringar i nya projekt inom såväl vindkrafts- som bränslecellsområdet samt säkerställa en långsiktig stabilitet i ägarbilden.

Det totala intresset för nyteckning i företrädesemissionen bland såväl investerare med företräde som utan uppgick till ca 560 Mkr vilket motsvarar ca 56 miljoner aktier. Emissionsbeloppet uppgick till 112 495 450 kr.

Aktieteckningar med primär företrädesrätt motsvarande 111,8 Mkr inkom samtidigt som aktieteckningar med subsidiär företrädesrätt motsvarande 364 Mkr inkom. I tillägg till detta tecknades 82 Mkr helt utan företrädesrätt. Detta medför att enbart aktier motsvarande ca 700 000 kr kommer att fördelas mellan de aktieägare som anmält teckning utöver sin primära företrädesrätt (subsidiär företrädesrätt).

Fördelningen av aktierna som ej tecknats med stöd av teckningsrätter kommer först att tilldelas de aktieägare vars innehav på avstämningsdagen var mindre än en börspost, därefter kommer resterande aktier att lottas ut i hela poster till tidigare aktieägare vilka har anmält sitt intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. De som erhåller teckning kommer att erhålla avräkningsnota i början av vecka 12.

De som anmält teckning utan att tidigare varit aktieägare erhåller ingen tilldelning.

Efter de båda emissionerna samt den tidigare offentliggjorda riktade emissionen om 130 Mkr till Alecta och Swedbank Robur uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 136 744 996, varav 130 360 966 B-aktier och 6 384 000 A-aktier motsvarande ett aktiekapital om 5 469 799,8 kr.

Thenberg & Kinde Fondkommission AB var finansiell rådgivare till Morphic i emissionen.

Karlskoga 2007-03-15
Styrelsen