Företrädesemissionen i Morphic Technologies AB har övertecknats med 150 %. Nyemissionen omfattar en nyteckning av 14 019 367 B-aktier och tillför bolaget ca 35 Mkr före emissionskostnader. Kapitaltillskottet säkerställer bolagets expansion inom bränslecellsindustrin.

Det totala intresset för nyteckning bland såväl investerare med företräde som utan uppgick till ca 34 miljoner aktier vilket motsvarar ca 87 Mkr. Fördelningen av de aktier som tecknas utan företrädesrätt sker enligt villkoren i prospektet och kommer att fördelas till de tidigare aktieägare som har ansökt om teckning utöver företrädesrätten. Tilldelningen sker i relation till innehavet på avstämningsdagen för emissionen.
Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera uppyggnaden av dotterbolaget Cell Impact samt att färdigställa byggnationen av två produktionsanläggningar för tillverkning av bränslecellsplattor.

”Det är mycket glädjande att såväl våra befintliga aktieägare som nya investerare tydligt uppmärksammar och stödjer bolagets uppbyggnad av bränslecellsverksamheten. Vi har fått god respons på vår affärsplan och får nu utrymme att stärka marknadsetableringen av bolagets teknik och produkter.” säger Peter Heidlund VD i Morphic Technologies AB.

Efter företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 84 116 206 st motsvarande ett aktiekapital på 3 364 648,24 kr.

Thenberg & Kinde Fondkommission AB var finansiell rådgivare till Morphic i emissionen.
 
Göteborg 2005-06-13
Styrelsen