Företrädesemissionen i Morphic Technologies AB har övertecknats med över 178 %. Nyemissionen omfattar en nyteckning av 16 987 914 B-aktier och tillför bolaget ca 96,8 Mkr före emissionskostnader.

Det totala intresset för nyteckning bland såväl investerare med företräde som utan uppgick till ca 47 miljoner aktier vilket motsvarar ca 270 Mkr. Emissionsbeloppet uppgick till 96 831 109,80 kr och aktieteckningar med företrädesrätt motsvarande 96 500 446 kr inkom vilket medför att enbart aktier motsvarande 330 663 kr kommer att fördelas mellan dem som anmält teckning utan företrädesrätt. Fördelningen kommer att ske genom lottning och de som erhåller teckning kommer att meddelas via brev torsdagen den 15 december.

Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera expansion inom den nya koncernens vind- och vattenkraftverksamhet i kombination med utnyttjande av bränsleceller.

”Intresset för bolaget har varit stort och genom förvärv i marknaden har totalt antalet aktieägare ökat med över 1 000 varvid det totala antalet aktieägare i Morphic därmed passerat 4 700. Det är mycket glädjande att såväl våra befintliga aktieägare som nya investerare tydligt uppmärksammar och stödjer bolagets expansion inom förnyelsebar elproduktion. Vi har fått god respons på vår affärsplan och får nu utrymme att stärka marknadsetableringen av bolagets teknik och produkter.” säger Peter Heidlund VD och koncernchef i Morphic Technologies AB.

De nytecknade aktierna beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens handelsplats, Nya Marknaden, omkring den 16 december. Efter företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 109 243 753 motsvarande ett aktiekapital om 4 369 750 kr.
Thenberg & Kinde Fondkommission AB var finansiell rådgivare till Morphic i emissionen.

Göteborg 2005-12-12
Styrelsen